Pięcioro naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego pozyskało prawie 3,4 mln zł z Narodowego Centrum Nauki na finansowanie badań, biorąc udział w konkursach OPUS i PRELUDIUM. Na 3279 wniosków, które wpłynęły w ramach tych konkursów, pieniądze na badania naukowe otrzyma 555 naukowców z całego kraju.

OPUS jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń dotyczących etapu kariery naukowej lub doświadczenia w prowadzeniu badań.

PRELUDIUM to konkurs, w którym o środki na badania mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora, a temat projektu nie musi być powiązany z tematyką rozprawy doktorskiej.

W kategorii Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa dr hab. Andrzej Gillmeister, prof. UZ (Wydział Humanistyczny, Instytut Historii, kierownik Zakładu Archeologii i Historii Starożytnej) otrzyma dofinansowanie projektu Kapłani Jowisza. Kolegium septemviri epulones w religii publicznej starożytnego Rzymu w kwocie 802 292 zł.

W kategorii Informatyka i technologie informacyjne: technologie i systemy informacyjne, informatyka, obliczenia naukowe, systemy inteligentne dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ (Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki, kierownik Zakładu Informatyki Stosowanej i Elektroniki) otrzyma dofinansowanie projektu Analiza oraz dekompozycja części sterującej systemu cyber-fizycznego opisanego z zastosowaniem interpretowanej sieci Petriego w kwocie 672 000 zł.

 W kategorii Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ, (Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Mechanicznej) otrzyma dofinansowanie projektu Modelowanie zagadnień hydrodynamiki tworzenia medium czynnego z nanocząsteczkami podczas obróbki ubytkowej w warunkach zminimalizowanego chłodzenia i smarowania w kwocie
1 079 340 zł.

 W kategorii Astronomia i badania kosmiczne: astrofizyka, astrochemia, astrobiologia, Układ Słoneczny, układy planetarne, astronomia gwiazdowa, galaktyczna i pozagalaktyczna, badania kosmiczne, instrumenty dr Andrey Timokhin, prof. UZ, (Wydział Fizyki i Astronomii, Instytut Astronomii im. prof. Janusza Gila, Zakład Astrofizyki) otrzyma dofinansowanie projektu Symulacje powstawania par elektron-pozytron w czapach polarnych pulsara w kwocie 679 680 zł.

 W kategorii Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna mgr inż. Ewa Sylwia Paradowska (Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej UZ) otrzyma dofinansowanie projektu Metoda elektrochemicznego oznaczania markerów martwicy mięśnia sercowego z wykorzystaniem podłoża nanorurek ditlenku tytanu modyfikowanego nanocząsteczkami złota w kwocie 135 764 zł.

materiały: Uniwersytet Zielonogórski