Rusza program stypendialny Lubuskie Talenty. Celem projektu jest podwyższenie potencjału edukacyjnego 260 uczniów lubuskich szkół podstawowych oraz liceów, którzy są uzdolnieni w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych.

Wnioski można składać od 21 października do 8 listopada 2019 r. – Poprzez program stypendialny pomagamy wybitnie uzdolnionej młodzieży realizować wyznaczone cele oraz stwarzamy młodym ludziom odpowiednie warunki do dalszego kształcenia się i rozwoju – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2019/2020. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2019 r. do czerwca 2020 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 –  31.08.2020.
Obszar realizacji: Województwo Lubuskie
Całkowita wartość projektu 2 773 000,00 zł

Kwota dofinansowania (95%): 2 634 350,00 zł (z czego 85% to środki EFS a 10% to budżet państwa). Pozostałe 5% to wkład własny województwa.

Więcej szczegółów >>> TUTAJ <<<

fot. materiały organizatorów