Na uiszczenie rachunku mamy czas do połowy czerwca, czyli dwa tygodnie dłużej niż wcześniej.

– Zmienia się termin płatności za wywóz odpadów – mówi Dagmara Jamróg, kierownik Biura Gospodarki Odpadami w magistracie. – Dotychczas można było uregulować rachunek do końca maja, obecnie do 15 czerwca. Do piątku (22.05) wszyscy mieszkańcy dostaną do skrzynek pocztowych kompleksowe informacje o zmianach: nowy termin płatności, stawkę i numer telefonu. To ważne, bo wiele osób dzwoniło do nas w tej sprawie – zaznacza.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych:

* Barcikowice, Jany, Jarogniewice, Jeleniów, Kiełpin, Ługowo, Sucha, Zatonie, Stożne i Marzęcin – 19 zł od osoby za miesiąc

* Zielona Góra, Przylep, Nowy Kisielin, Stary Kisielin, Racula, Drzonków, Ochla, Łężyca, Zawada, Krępa – 25 zł od osoby za miesiąc

Zgodnie z uchwałami Rady Miasta Zielona Góra właścicielom nieruchomości przysługują częściowe zwolnienia z opłaty:

* dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (zniżka wynosi 2,00 zł od obowiązującej stawki),

* dla właścicieli nieruchomości (jednorodzinnych) kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach (zniżka wynosi 10,00 zł od opłaty).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest na indywidualny nr konta bankowego. Numery rachunków nie uległy zmianie.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następujących terminach:

– za I kwartał    – do 15 marca,

– za II kwartał   – do 15 czerwca,

– za III kwartał  – do 15 września,

– za IV kwartał  – do 15 grudnia.

Powyższe terminy dot. właścicieli nieruchomości zamieszkałych (pozostałe podmioty: firmy, wspólnoty, spółdzielnie, szkoły itp. opłatę uiszczają w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc)

Informacje dot. składania deklaracji oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać pod nr tel:

– 68 451 55 01, 68 451 71 36 (informacje dot. składania deklaracji),

– 68 451 55 98 (informacje dot. wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

(rk)-WZG