Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski został dzisiaj (10.06) wybrany rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Nowego rektora na kadencję 2020-2024 wskazało 130 elektorów. Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski przez ostatnie dwie kadencje pełnił na UZ funkcję prorektora ds. studenckich.  W latach 2005-2012 był dziekanem wydziału humanistycznego. Uzyskał bezwzględną większość głosów, poparło go 121 elektorów. Był jedynym kandydatem w wyborach. Zgłosiła go Rada Uczelni po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu UZ.

Kolegium rektorów obradowało on-line. Elektorzy wysłuchali mowy kandydata, który zaprezentował program rozwoju uczelni. Mieli też możliwość zadawania pytań.

Rektor-elekt obejmie funkcję 1 września 2020 r.

Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski jest rodowitym zielonogórzaninem, tutaj się kształcił i podjął pracę zawodową. Z wykształcenia historyk, dla którego praca jest jednocześnie pasją. Od 1984 r. związany z Instytutem Historii, najpierw Wyższej Szkoły Pedagogicznej, potem Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W 1990 r. obronił rozprawę doktorską, a w 1999 r. odbył kolokwium habilitacyjne (w zakresie historii nowożytnej) na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – W 2010 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych i można powiedzieć, że koło historii się zamknęło, był bowiem pierwszym absolwentem zielonogórskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, który uzyskał tytuł profesorski – mówi Ewa Sapeńko, rzecznik UZ. – W prowadzonych przez niego badaniach naukowych istotne miejsce od lat zajmują zagadnienia związane z heraldyką. Jest autorem kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów o herbach miast, szlachty, rzemieślników, władców i duchowieństwa. Jako badacz jest w tej szczęśliwej sytuacji, że może swoją wiedzę zastosować w praktyce, przygotowując projekty nowych herbów dla różnych jednostek samorządu terytorialnego – wyjaśnia. –  Opracował kilkadziesiąt projektów tych bardzo ważnych dla społeczności lokalnej symboli, między innymi herb i flagę województwa lubuskiego. Drugi bardzo ważny obszar badawczy, to historia regionalna. Uważa, że to suma dziejów lokalnych tworzy wielką historię. Opracował kilkanaście monografii historycznych miast z naszego regionu, w tym dwutomową historię Zielonej Góry.

(rk)- WZG