Potrwa od 1 września do 30 listopada. Obejmie wszystkie gospodarstwa rolne. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.

Główną metodą spisu rolnego jest tzw. samospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu formularza spisowego dostępnego na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl).

Tym, którzy nie będą mogli spisać się samodzielnie pomocą służyć będą rachmistrzowie, którzy skontaktują się z gospodarstwem rolnym telefonicznie i przeprowadzą wywiad telefoniczny lub odwiedzą gospodarstwo rolne i przeprowadzą wywiad bezpośredni.

Pytania będą m.in. o: osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny i pracowników najemnych, strukturę dochodów gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, nawożenie.

W spisie nie ma pytań o majątek rolników! Podmiotem spisu jest gospodarstwo rolne. Pytania dotyczą składowych elementów gospodarstwa rolnego (procentową ilość, a nie ich wartość). W spisie nie będą zbierane dane o zarobkach rolników, czy wartości przychodów. Zostaną zebrane przybliżone dane jaką część (w procentach) dochodów stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.

Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obowiązkowy.

(tc)- ŁZ