Zarządzenie nr 273.2020 PREZYDENTA miasta Zielona Góra z dnia 24 marca 2020 r.w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie miasta Zielona Góra. 

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1)zarządza się, co następuje:

  • 1.W celu ochrony życia i zdrowia obywateli, w związku ze stanem zagrożenia wywołanym zakażeniami wirusem SARS- CoV-2, od dnia 24 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się zakaz korzystania z placów zabaw i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie miasta Zielona Góra.

 

  • 2.Naruszenie zakazu określonegow § 1 podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

 

  • 3.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra i na tablicy ogłoszeń przed budynkiem urzędu przy ul. Podgórnej 22.

 

  • 4.Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom departamentów: Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz komendantowi Straży Miejskiej i Sekretarzowi Miasta.

 

  • 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2020 r.

PREZYDENT MIASTA

mgr inż Janusz Kubicki