Zatonie już teraz nazywane jest zielonogórskim Wilanowem. A ma szansę stać się prawdziwą perełką. Za blisko 17 milionów złotych prace rewitalizacyjne przy pałacu realizuje firma Exalo Drilling.

W 2018 roku miasto Zielona Góra przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej wyremontowało i zabezpieczyło ruiny pałacu, a następnie udostępniono je do zwiedzania. Za działalność tą miasto otrzymało wyróżnienie “Zabytek Zadbany”, przyznawane przez Narodowy Instutut Dziedzictwa.

W ramach projektu „Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu” rozpoczęto rewitalizację parku w Zatoniu. Zakończenie odnowy planowane jest na początek maja 2020 roku.

Zobaczcie sami jak zmienia się to wyjątkowe miejsce na mapie Zielonej Góry, a potem porównajcie, to z filmową impresją zarejestrowaną na miejscu inwestycji 10 miesięcy temu.

Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu “Zachowanie i wykorzystanie
historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu”

1. Zieleń – realizowane są prace związane z pielęgnacją zabytkowego
drzewostanu parkowego, rekultywacją łąki Joanny, usuwaniu samosiewów drzew i
krzewów, pielęgnacją arborystyczną i dekompozycją drzew okazowych w alei
lipowej

2. Remont i rozbudowa budynku oranżerii ze zmianą funkcji na
wystawienniczą z małą gastronomią

a) zakończono stan surowy budynku gastronomicznego, obecnie realizowane
są prace wykończeniowe elewacji budynku,

b) w zachowanym budynku historycznym oranżerii – po demontażu elementów
dekoracyjnych w strefie zwieńczenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych
(kroksztynów, detali z motywem tzw. kimationu, ceramicznych tond z
przedstawieniami kobiecych głów itd.) wykonano konstrukcję więźby dachowej i
zadaszenie pokryte blachą tytanowo- cynkową. Obecnie wykonywane są tynki
restauratorskie, prace polegające na odtworzeniu pierwotnych dekoracji
sztukatorskich wewnątrz i na zewnątrz budowli oraz prace konserwatorskie
przy kolumnach i schodach z piaskowca.

3. Budowa budynku informacji turystycznej wraz z parkingiem dla
samochodów osobowych i autobusów – zakończono stan surowy zamknięty
budynku, obecnie realizowane są prace wykończeniowe elewacji budynku, tynki
wewnętrzne, posadzki i budowany jest parking.

4. Budynek zaplecza gospodarczego (przy południowej granicy parku) –
zakończono stan surowy zamknięty budynku, obecnie realizowane są prace
związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

5. Budowa altany różanej – wykonano fundamenty

6. Remont groty przy wzgórzu widokowym – kontynuowana jest odbudowa
groty

7. Budowa ścieżek i dróg parkowych o nawierzchni mineralnej – wykonano
w 60% (bez wierzchniej warstwy) rozpoczęto budowę oświetlenia terenu parku,

8. Odtworzenie systemu wodnego parku – odtworzenie Duży staw z wyspą
Marii, odbudowano rowy szczegółowe, wykonano sieć drenarską na łące Joanny

9. Infrastruktura techniczna (przyłącza wod- kan, energetyczne,
telekomunikacyjne – zrealizowane w 50%.