Prezydent Miasta Zielona Góra informuje, że ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Zielona Góra w 2020 r.

Dotacja na ten cel zostanie pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Zielonej Górze. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne jak również spółki, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty użyteczności publicznej posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie miasta będzie firma wyłoniona przez Miasto Zielona Góra. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Zadanie zostanie zrealizowane pod warunkiem otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i przekazały do unieszkodliwiania wyroby zawierające azbest.

Wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, można pobrać w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22,  w Biurze Obsługi Interesanta na stanowiskach nr 5 i 6 lub na stronie internetowej:

>>> WNIOSEK <<<

Wnioski należy składać do dnia 15 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków można uzyskać w Departamencie Rozwoju Miasta – Biurze Ochrony Środowiska ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, pokój 107 lub telefonicznie pod nr 68 475 56 84.

materiały: UM Zielona Góra