Magistrat wykłada do publicznego wglądu kolejne plany przestrzennego zagospodarowania.

A – wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sienkiewicza i Strzeleckiej.

Chodzi o teren pomiędzy ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Strzelecką i terenem byłych torów kolejowych.

– Sporządzenie nowego planu dla tego terenu ma na celu aktywizację terenu po byłym „Zefamie”, poprzez umożliwienie realizacji w tym miejscu centrum usługowego. Aktualne ustalenia obowiązującego planu miejscowego wskazują dla tego terenu jedynie funkcję mieszkaniowo-usługową – wyjaśnia Agnieszka Fabiańczyk, szefowa Biura Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w urzędzie miasta.

Terminy: Plan jest wyłożony do 24 lutego. Można go oglądać w urzędzie miasta, ul. Podgórna 22, VIII piętro, pokój 809, w godz. 8.00-14.00. W urzędzie, w pokoju 810 odbędzie się też publiczna dyskusja – 19 lutego, godz. 13.00. Uwagi można składać do 9 marca.

 

B – wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w Łężycy.

Chodzi o większą część osiedla Czarkowo. – Wprowadzane zmiany dotyczą zapisów odnośnie odprowadzania wód opadowych w celu umożliwienia realizacji miejsc postojowych w obrębie istniejącego osiedla mieszkaniowego – mówi A. Fabiańczyk.

Terminy: Plan jest wyłożony do 24 lutego. Można go oglądać w urzędzie miasta, ul. Podgórna 22, VIII piętro, pokój 809, w godz. 8.00-14.00. W urzędzie, w pokoju 810 odbędzie się też publiczna dyskusja – 20 lutego, godz. 13.00. Uwagi można składać do 9 marca.

(tc)