Możliwość stworzenia parku, budowę parkingów oraz systemu odprowadzania deszczówki przewidują nowe plany, nad którymi pracuje magistrat.

“A” – wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku położonego pomiędzy ul. Braci Gierymskich a Francuską.

Granice opracowania obejmują obszar o pow. ok 6 ha. To teren leśny, będący w przeważającej części własnością miasta. Północna jego część należy do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Jedynie dwie niewielkie działki w sąsiedztwie istniejącej zabudowy jednorodzinnej stanowią własność osób fizycznych. Ogólnodostępna część terenu służy mieszkańcom jako miejsce wypoczynku i rekreacji.

Przystąpienie do opracowania planu wynika z zamiaru utworzenia tu parku. Umożliwi też zamontowanie oświetlenia oraz elementów małej architektury, co zwiększy atrakcyjność i bezpieczeństwo parku.

Terminy: Plan będzie wyłożony do 7 października. Można go oglądać w urzędzie miasta, ul. Podgórna 22, VIII piętro, pokój 809, w godz. 8.00-14.00. W urzędzie, w pokoju 810, odbędzie się też publiczna dyskusja – 30 września, godz. 13.00. Uwagi można składać do 21 października. Plan można obejrzeć na stronie miasta: www.zielona-gora.pl w zakładce „Planowanie przestrzenne”.

 

“B” – przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w Łężycy.

Zmiany dotyczą części Czarkowa w rejonie ulic: m.in. Geologów, Inwestycyjnej, Murarskiej, Apartamentowej, Ustronnej i Projektantów. – Zmiana dotyczy zapisów w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych – tłumaczy Agnieszka Fabiańczyk, szefowa Biura Planowania i Urbanistyki.

Terminy: Wnioski do zmiany planu należy składać do 11 października.

 

“C”przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

Granice opracowania obejmują teren na wschód od ul. Sulechowskiej pomiędzy Wagmostawem a ul. Dolina Zielona. – Zapisy nowego planu mają m.in. umożliwić budowę nowych parkingów – tłumaczy A. Fabiańczyk.

Terminy: Wnioski do planu należy składać do 11 października.

(tc- ŁZ)