Magistrat wykłada do publicznego wglądu jeden plan, a przy drugim rozpoczyna pracę. Chodzi o ul. Ketlinga i ul. Ochla-Sadowa.

A – wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ketlinga.

– Projekt umożliwia realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – wyjaśnia Agnieszka Fabiańczyk, szefowa Biura Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w urzędzie miasta.

Terminy: Plan jest wyłożony do 31 grudnia. Można go oglądać w urzędzie miasta, ul. Podgórna 22, VIII piętro, pokój 809, w godz. 8.00-14.00. W urzędzie, w pokoju 810 odbędzie się też publiczna dyskusja – 11 grudnia, godz. 13.00. Uwagi można składać do 15 stycznia 2020 r.

 

B – przystąpienie do zmiany obowiązującego planu miejscowego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Ochla-Sadowa i ul. Ochla-Folklorystyczna.

Zmiany będą dotyczyły zapisów w zakresie rozszerzenia funkcji usługowych i mieszkaniowo-usługowych o funkcję magazynowania.

Terminy: Wnioski do zmiany planu można składać do 23 grudnia 2019 r.

(tc)