Kamil Kleszczyński, doktorant z Uniwersytetu Zielonogórskiego zajął III miejsce w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez Parlament Studentów RP. Jego rozprawę doktorską Filozoficzne aspekty grywalizacji uznano za jedną z najlepszych w dziedzinie edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego.

Doktor Kamil Kleszczyński to absolwent studiów magisterskich – filozofia, specjalność komunikacja i współdziałanie społeczne oraz studiów doktoranckich – historia. Rozprawę doktorską napisał pod opieką promotora dr. hab. Romana Sapeńki, prof. UZ i promotora pomocniczego dr. Marcina Sieńki. Pozytywnie ocenili ją recenzenci: dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW i dr hab. Konrad Dominas, prof. UAM.

Na podstawie obrony pracy 15 stycznia tego roku Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego nadał Kamilowi Kleszczyńskiemu stopień doktora z wyróżnieniem w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej filozofia. We wrześniu opublikowano pracę pt. Rozgrywanie świata. Filozoficzne aspekty grywalizacji przez wydawnictwo FNCE.

Obecnie Kleszczyński pracuje jako wykładowca nieetatowy w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, prowadząc na kierunku literatura popularna i kreacje światów gier kursy z takich przedmiotów, jak groznawstwo, teoria gier, analiza struktur gier oraz literatura i gry.

Podczas studiów doktoranckich uczestniczył w działalności badawczej prowadzonej w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zajmuje się głównie filozoficznymi aspektami społecznych i kulturowych przemian wywołanych rewolucją cyfrową a także problematyką groznawczą. Poszczególne wątki tej działalności badawczej znalazły odzwierciedlenie w publikacjach oraz prelekcjach na konferencjach naukowych. Natomiast całość zainteresowań zaowocowała autorskim ujęciem zagadnienia grywalizacji w dysertacji doktorskiej zatytułowanej Filozoficzne aspekty grywalizacji.

Organizatorzy konkursu wyłonili zwycięzców w trzech dziedzinach: Innowacji wdrażanych do gospodarki, Nauki na rzecz lokalnej społeczności oraz Edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego. W każdej kategorii nagrodzono doktorantów oraz studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Laureatom przyznano nagrody pieniężne w wysokości od 2  do 10 tys. zł.
Konkurs finansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji o konkursie na stronie::  https://konkurs.psrp.org.pl/

(Źródło Uniwersytet Zielonogórski)