Dzisiejsza sesja Rady Miasta w porządku obrad miała miedzy innymi punkt dotyczący wygaszenia mandatu radnego Janusza Rewersa. Radni w głosowaniu zdecydowali o rozpoczęciu procedury. 

Większość radnych w ratuszu nie miała wątpliwości, co do tego gdzie mieszka radny Janusz Rewers. Swój głos oparli o przedstawione dokumenty. Według prawa, radny nie ma tytułu i możliwości pełnienia swojej funkcji w gminie której nie jest mieszkańcem. Analiza dokumentów radnego (obowiązkowe oświadczenie majątkowe oraz arkusz zeznania podatkowego) wskazują wyraźnie, że ten nie mieszka w granicach administracyjnych miasta, a tym samym nie powinien startować w wyborach samorządowych oraz oczywiście pełnić funkcji radnego Zielonej Góry.

Jak mówił w uzasadnieniu uchwały przewodniczący komisji statutowo – regulaminowej Andrzej Bocheński – Nie może być tak, że na listę wyborczą w danym mieście politycy w wyborach samorządowych wystawią popularnego kandydata, który formalnie nie mieszka w danej gminie. Tak stanowi prawo.

Podczas ponad godzinnej dyskusji radny Janusz Rewers nie powiedział wprost gdzie mieszka. Posiłkował się jedynie stwierdzeniami, że jest związany z Zieloną Górą, bo tu miedzy innymi prowadzi działalność gospodarczą.

Według prawa wyborczego, a konkretnie artykułu 383 § 1 pkt 2 kodeksu wyborczego przewidziano, że wygaśnięcie mandatu radnego następuje m.in. w przypadku utraty przez niego prawa wybieralności. W myśl art. 11 § 1 pkt 5 k.w. prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (w tym rady gminy) przysługuje osobie mającej prawo wybierania tych organów. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w wyborach do rady gminy ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który stale zamieszkuje na obszarze tej gminy (art. 10 § 1 pkt 3 lit. a k.w.).