Od 15 czerwca miasto wznawia kontrole w obrębie miejskiej strefy płatnego parkowania. Pamiętajcie o nowych zasadach, które miały obowiązywać już od 1 kwietnia, ale wszystko opóźnił koronawirus. Lepiej już teraz załatwić niezbędne dokumenty. Strefa znacznie powiększyła swoją powierzchnię.

O zmianach radni zadecydowali pod koniec stycznia. Nowa uchwała rady Miasta, oprócz decyzji finansowych, zawiera także zapisy – komu przysługują karty mieszkańca upoważniające do bezpłatnego parkowania. Dotyczy to wyłącznie osób zameldowanych w obrębie strefy płatnego postoju. Dla jednego gospodarstwa domowego przysługują tylko dwie karty mieszkańca. Karta taka upoważnia do parkowania tylko na tej ulicy, na której jest zameldowany właściciel lub użytkownik pojazdu. Niepełnosprawni posiadający kartę parkingową oraz kartę „N”, mogą bezpłatnie parkować na każdym miejscu postojowym strefy. Niepełnosprawni legitymujący się tylko kartą parkingową, mogą bezpłatnie parkować na wyznaczonych do tego celu miejscach.

Zainteresowani szczegółami powinni skontaktować się z biurem strefy: ul. Dąbrowskiego 41, telefon: 68 454 46 45. Biuro działa w godzinach pracy urzędu, zostało przeniesione na parter, gdzie są przyjmowani interesanci.

Czas pracy strefy

* od 9.00 do 17.00

* soboty, niedziele i święta bez opłat

Opłaty za parkowanie w strefie

* za pierwszą godzinę – 3 zł

* za drugą godzinę – 3,6 zł

* za trzecią godzinę – 4,3 zł

* za czwartą i kolejne godziny – 3 zł

* opłata za pierwszą godzinę parkowania w sektorze „B” naliczana będzie po upływie 60 minut od rozpoczęcia parkowania

* warunkiem bezpłatnego postoju do 60 minut w sektorze „B” jest wprowadzenie przy wnoszeniu opłaty numeru rejestracyjnego pojazdu

Opłaty abonamentowe w strefie

* tygodniowy – 100 zł

* miesięczny – 300 zł

* trzymiesięczny – 800 zł

* roczny – 3.000 zł

 Karta mieszkańca

* przysługuje osobie zameldowanej w obrębie miejskiej strefy płatnego parkowania oraz posiadającej pojazd zarejestrowany w Zielonej Górze

* nie przysługuje właścicielowi nieruchomości z własnym garażem lub podwórkiem. Właściciel takiej nieruchomości może wykupić abonament.

Opłata za pierwszy samochód na kartę mieszkańca

* karta miesięczna – 10 zł

* karta półroczna – 40 zł

* karta roczna – 60 zł

Opłata za drugi samochód na kartę mieszkańca

* karta miesięczna – 130 zł

* karta półroczna – 700 zł

* karta roczna – 1.200 zł

Opłata za drugi pojazd na kartę mieszkańca dla rodziców bądź opiekunów trójki dzieci poniżej 18. roku życia – posiadaczy karty ZGranej Rodziny

* karta miesięczna – 10 zł

* karta półroczna – 40 zł

* karta roczna- 60 zł

Karta „N”

* upoważniać będzie do bezpłatnego parkowania na dowolnym miejscu postojowym w obrębie strefy płatnego parkowania

* wydawana będzie bezpłatnie tylko na jeden pojazd do jednej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej

* wydawana będzie maksymalnie na jeden rok, zgodnie z terminem ważności karty parkingowej osoby niepełnosprawnej

* wydawana będzie osobom niepełnosprawnym lub ich opiekunom prawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych

* wydawana będzie przez biuro strefy

Miejsce na wyłączność

* miesięczna opłata za parkowanie na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (kopertach) w strefie będzie wynosić 1.000 zł za jedno stanowisko postojowe

Opłaty dodatkowe

* za przekroczenie limitu czasu – 50 zł

* za nieuiszczenie opłaty parkingowej – 200 zł

* jest pięć dni na uregulowanie opłaty dodatkowej

Reklamacje

* reklamacje przyjmuje zarządzający strefą

* skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania strefy rozpatruje prezydent miasta

Strefa płatnego parkowania:

* Sektor „A” (kolor niebieski) ograniczony ulicami: Wandy, Zamkową, Kupiecką, Dąbrowskiego, Herberta, Dworcową, Ułańską, Chopina, Chrobrego, pl. Piłsudskiego, Podgórną, Piaskową, Ceglaną, Wrocławską, Sienkiewicza, Fabryczną, Reja, Wojska Polskiego (z wyłączeniem pasa drogowego ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Owocowej) oraz na głównym przebiegu ul. Moniuszki na odcinku od ul. Długiej do ul. Jaskółczej, na ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Jaskółczej do ul. Fabrycznej, na ul. Jedności na odcinku od ul. Reja do ul. Dąbrówki, ul. Mieszka I od ul. Chrobrego do ul. Krzywoustego, ul. Zyty, ul. Krótkiej oraz ul. Podgórnej na odcinku od pl. Piłsudskiego do ul. Lwowskiej.

* Sektor „B” (ciemnozielona kreska) na ul. Wazów na odcinku od pl. Piłsudskiego do ul. Staszica oraz ul. Fabryczna na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Owocowa.

(pm)- ŁZ