Prawdopodobnie we wrześniu lub w październiku rada miasta uchwali zmiany w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Zielonej Góry. Projekt dokumentu był już poddany konsultacjom społecznym, a obecnie jest na etapie opinii i uzgodnień. Z obu tych działań powstanie raport, na podstawie którego będą naniesione poprawki. Później projekt GPR-u zostanie przedstawiony radnym i przekazany do zatwierdzenia urzędowi marszałkowskiemu.

Po uchwaleniu Gminnego Programu Rewitalizacji będą mogły ruszyć prace nad budową systemu kontroli ruchu na deptaku. Chodzi o słupki, które ograniczą wjazd do centrum miasta.

Dopiero po uchwaleniu tego projektu zmiany zostanie ogłoszony przetarg, aczkolwiek nie jest to zależne od siebie – mówi Małgorzata Maśko-Horyza, dyrektor Departamentu Rozwoju Miasta. –  Z informacji, które ma Departament Inwestycji Miejskich, wiem, że do końca tego roku ma być ogłoszony przetarg, natomiast realizacja ma się odbyć w przyszłym roku.

Jedną z ważniejszych zmian w programie rewitalizacji jest również kwestia parkingów przy Palmiarni oraz przy ulicy Kupieckiej i Matejki.

Ten drugi będzie wymagał pewnych zmian ze względu na to, że został tam odkryty cmentarz i mur cmentarny – wyjaśnia M. Maśko-Horyza. – Jesteśmy też na etapie konsultacji z konserwatorem, żeby było to zgodne z wytycznymi konserwatorskimi. Dużą zmianą, która też została wprowadzona, jest nowy projekt na Ochli – powiązanie terenów rekreacyjnych z terenem zabytkowym, jaki jest Pałac Górny w Ochli, gdzie miałyby się odbywać zajęcia artystyczne, kulturalne i edukacyjne.

Dodatkowo w projekcie GPR-u pojawiły się zapisy, które dotyczą gromadzenia wód opadowych w mieście. Zatrzymywanie i ponowne wykorzystywanie wody ma ograniczyć skutki suszy.

GPR to dokument, który określa działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Dotyczy obszarów zdegradowanych, czyli takich, w których istnieją różne problemy, jak ubóstwo, zanieczyszczenie powietrza czy utrudniony dostęp do terenów rekreacyjnych. Obecny GPR dla Zielonej Góry obowiązuje od 2016 roku.

  Aleksandra Pietruszewska - WZielonej.pl