Masz problemy prawne? Możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Musisz jednak spełniać określone warunki.

Przypominamy, że od 1 czerwca 2020 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wznowiły bezpośrednią obsługę osób uprawnionych.

Porady są udzielane w godz. 7.30-18.30 wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w punktach w budynku przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41 (siedziba byłego Urzędu Gminy). W związku z odpracowywaniem okresu zawieszenia funkcjonowania punktów (16-27 marca 2020 r. ) godziny udzielania porad będą wydłużane. Szczegółowe informacje przy zapisach na dany dzień.

Materiały UM
Materiały UM

Ograniczenia z powodu epidemii

W związku z nakazami i ograniczeniami  wynikającymi z epidemii SARS- Cov-2:

* osobista, bezpośrednia porada:
– na osobistą, bezpośrednią poradę może zapisać się OSOBA ZDROWA, bez objawów chorobowych, nieprzebywająca na kwarantannie i niemieszkająca z osobą przebywającą na kwarantannie
– na terenie budynku urzędu oraz w czasie porady obowiązuje NAKAZ zasłaniania ust i nosa
– przed wejściem do punktów znajdują się dozowniki z płynem dezynfekcyjnym

* porada telefoniczna:
w związku z epidemią udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się również telefonicznie – należy zgłosić wówczas chęć skorzystania z takiej formy udzielenia porady oraz podać nr telefonu kontaktowego.

Materiały UM
Materiały UM

Zapisy:

Telefonicznie pod nr 68 45 64 834 (dni robocze w godz. 7.30-15.00)
lub mailowo na adres pomocprawna@um.zielona-gora.pl

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

* poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub

* wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

* udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

* sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Materiały UM
Materiały UM

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

* podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

* z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

* związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zasady i zakres udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Komu przysługują?

* Nieodpłatna pomoc i poradnictwo przysługuje osobie uprawnionej – po wcześniejszym umówieniu wizyty – która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

* Osoba uprawniona, przed uzyskaniem porady składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

* Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także w innych budynkach urzędu miasta albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

* Nieodpłatna pomoc i poradnictwo przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

* Osoba uprawniona, przed uzyskaniem porady składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W oświadczeniu osoba uprawniona podaje udzielającemu porady imię, nazwisko, adres i PESEL (art. 4 ust. 2 i 6 ustawy).

Aktualne informacje komu przysługuje pomoc:

https://bip.zielonagora.pl/494/Nieodplatna_pomoc_prawna/

UWAGA!

Zielonogórzanie mogą również korzystać z nieodpłatnego poradnictwa z różnych innych dziedzin. Ich listę publikujemy poniżej.

Materiały UM
Materiały UM
(UM Zielona Góra)