47 dni tyle pozostało do rozpoczęcia Powszechnego Spisu Rolnego 2020, badania realizowanego raz na 10 lat i obejmującego swoim zasięgiem gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w Polsce. Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r. Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych: • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych); • osób prawnych; • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu rolnego. Więcej informacji na stronie: spisrolny.gov.pl

dg - WZG