Dzisiaj (1.02) prezydent Janusz Kubicki pogratulował sukcesu dr hab. Bogumile Burdzie, prof. UZ z Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. 4 stycznia pani profesor odebrała nominację na profesora nauk humanistycznych z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

-Pozostaję pod wrażeniem zaangażowania Pani Profesor w działalność naukową i popularyzatorską, jak również pracę na rzecz całej społeczności akademickiej i naukowej Uniwersytetu Zielonogórskiego – napisał w liście gratulacyjnym prezydent Janusz Kubicki. – Pani droga życiowa, twórczość naukowa, dorobek publikacyjny oraz udział w kształceniu i rozwoju młodej kadry, budzą mój podziw oraz wielki szacunek. Nadanie Pani Profesor tej wysokiej godności, będącej ukoronowaniem bogatej i obszernej działalności naukowej, jest również szczególnym wyróżnieniem dla Uniwersytetu Zielonogórskiego – pokazuje jak wielki potencjał tkwi w zielonogórskim środowisku naukowym.

Dr Bogumiła Burda ur. się w 1958 r. w Krośnie Odrzańskim. W roku akademickim 1997/1998 rozpoczęła edukację na kierunku historia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze i od tej pory jest związana z zielonogórską uczelnią. Studia z wyróżnieniem ukończyła w 1981 r., uzyskując tytuł magistra historii. Rozprawę magisterską pt.: Czasopiśmiennictwo studenckie ośrodka zielonogórskiego w latach 1959-1980 napisała pod kierunkiem naukowym prof. Jana Wąsickiego. W tym samym roku podjęła pracę w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. W 1991 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Związki edukacyjne Śląska z ziemiami polskimi w okresie oświecenia”. Promotorem rozprawy był prof. Kazimierz Bartkiewicz.

Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych w specjalności: historia nowożytna i dydaktyka historii uzyskała w 2008 r. 1 sierpnia 2009 r. została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego UZ (ponownie w lipcu 2014 r.). Od 1992 r. pracuje w Zakładzie Dydaktyki Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie jest kierownikiem Zakładu.

W latach 90. pracowała jako nauczyciel historii w V LO, uczestniczyła w pracach zespołu programowego wiedzy o społeczeństwie Biura ds. Reformy Oświaty MEN, była członkinią Komisji ds. Nadawania Stopni Kwalifikacji Nauczycielskich przy ODN w Zielonej Górze.

Prof. Burda kieruje zielonogórskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego, jest  przewodniczącą Rady Muzeum Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie, recenzentką i rzeczoznawcą podręczników i programów z zakresu historii MEN, egzaminatorem i weryfikatorem egzaminu maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie, przewodnicząca Okręgowej Olimpiady Historycznej Juniorów Okręg Lubuski i członkiem Wojewódzkiej Rady Kobiet przy Marszałku Województwa Lubuskiego. Aktualnie jest członkinią Komisji Dydaktyki Historii działającej przy Komitecie Nauk

Wielokrotnie otrzymywała indywidualne i zespołowe nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe i działalność dydaktyczną, w 2014 r. otrzymała Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, a w 2015 r. Srebrny Krzyż Zasługi.

Od wielu lat jej zainteresowania i prace naukowe koncentrują się wokół problematyki świadomości historycznej na pograniczu polsko-niemieckim, zostały sfinalizowane poprzez badania w ramach Projektu: Badania transgraniczne w dziedzinie edukacji. Strategie kształcenia regionalnego i międzykulturowego w polsko-saksońskim regionie przygranicznym w świetle badań historycznych i socjologicznych.

Tylko w latach 2008-2020 pod kierunkiem pani profesor przygotowano i obroniono ponad 20 prac magisterskich. Wypromowała trzech doktorów i prowadzi 5 otwartych przewodów doktorskich.

Prof. B. Burda ma syna Adriana, synową Agnieszkę i dwie wnusie: Hanię i Emilkę. Kocha podróże, zarówno te po najbliższej okolicy jak i w daleki świat, dobrą książkę i pomoc innym.

(opr.rk)-WZG