Międzynarodowy projekt badawczy dr. hab. Arkadiusza Wudarskiego, prof. UZ – Pozycja prawna ojca biologicznego w świetle reformy prawa rodzinnego w Szwajcarii. Podejście komparatystyczne modelowym rozwiązaniem dla Polski? – został rekomendowany do finansowania w ramach programu im. M. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAVA). Prof. A. Wudarski w Zurichu spędzi 7 miesięcy.

Prof. A. Wudarski jest kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Celem Programu im. M. Bekkera jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych.

Program jest otwarty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie. Zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania związane z pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy.

Wnioskodawcami w Programie mogą być indywidualni naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:

  • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
  • prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;
  • odbycie stażu naukowego;
  • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.

Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się także ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

uz