Od najbliższego poniedziałku do 25 marca będą zamknięte placówki oświatowe. Zawieszona zostaje także działalność instytucji kultury i zajęcia na uczelniach. Co przysługuje osobom, które nie mogą wykonywać pracy z powodu zagrożenia koronawirusem? Te kwestie wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli mamy dziecko i doszło do nieprzewidzianego zamknięcia jego żłobka, przedszkola czy szkoły, mamy prawo do zasiłku opiekuńczego.

“Rodzic ma do niego prawo również wtedy, gdy powiatowy inspektor sanitarny wydał decyzję o konieczności kwarantanny dziecka oraz gdy doszło do nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko do 8. roku życia. Tak zwana specustawa przewiduje, że w tej sytuacji rodzicom będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można go pobierać przez maksymalnie 14 dni, na takich samych zasadach jak zasiłek opiekuńczy. Co ważne, nie wlicza się go do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym”Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS województwa lubuskiego. 

Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy złożyć odpowiednie oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie ZUS.

Tzw. specustawa o przeciwdziałaniu i zwalczaniu koronawirusa wprowadziła też możliwe zmiany sposobu pracy. Pracownicy mogą ją np. wykonywać z domu.

“Ten nowy przepis wprowadził możliwość powierzenia pracownikowi przez pracodawcę wykonywania pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania. Czyli na przykład pracy w domu. To tak zwana praca zdalna w rozumieniu tego przepisu”Jerzy Łaboński, okręgowy inspektor pracy.
W razie kwarantanny lub izolacji z powodu zagrożenia koronawirusem przysługuje nam wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Pierwsze wypłaca pracodawca, drugie – ZUS. Podstawą do wypłaty świadczeń z tytułu choroby jest decyzja inspektora sanitarnego. Może ją wydać także lekarz. Ponadto, w razie czasowej niezdolności do pracy ze względu na stan zdrowia, możemy otrzymać zwolnienie lekarskie.
Aleksandra Pietruszewska - Radio Index