Uwaga podatnicy! Przypominamy, że z końcem 2020 r. upłynęły terminy płatności podatków lokalnych dla osób fizycznych i prawnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji podatnicy, którzy nie uregulowali należnych podatków za rok 2020 i lata ubiegłe, podlegają stosownym procedurom administracyjnym mającym za zadanie wyegzekwować należne organowi podatkowemu należności podatkowe.

Nie płacąc podatku w pierwszej kolejności podatnicy otrzymują upomnienie wraz z kosztami upomnienia. W przypadku braku reakcji na upomnienie, organ podatkowy wystawi dłużnikowi tytuł wykonawczy, który zostanie przekazany do komórki zajmującej się egzekucją. Nieuregulowanie zaległości podatkowych może również spowodować wpis zaległości na hipotekę w księdze wieczystej.

Najlepiej jest terminowo regulować należności podatkowe. Wpłat można dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej (osoby fizyczne), a w przypadku osób prawnych na indywidualny rachunek bankowy otrzymany przy składaniu deklaracji podatkowej.

Istnieje również możliwość dokonywania wpłat w kasie urzędu miasta przy ul. Podgórnej 22 (codziennie od godz. 8.30 do 14.00), we wszystkich czynnych placówkach PKO BP S.A na terenie miasta lub na ogólny rachunek bankowy nr 37 1020 5402 0000 0102 0027 9190. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Podatków Lokalnych pod numerami telefonów: 68 4564500; 68 4564502; 68 4564503; 68 4564517.

(um)ŁZ