5 stycznia 2021 r. zmarł  prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać – architekt, nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów, promotor prac dyplomowych i doktorskich. Profesor od 2010 do 2020 roku związany był z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13 stycznia 2021 r. o godzinie 12.00 we Wrocławiu, na cmentarzu przy ul. Bujwida. Kondukt wyruszy sprzed bramy głównej.

PROFESOR ZBIGNIEW BAĆ (1930-2021)

Profesor Zbigniew Bać należał do nielicznych w kraju specjalistów i badaczy w dziedzinie kształtowania architektury mieszkaniowej i habitatu, w ujęciu interdyscyplinarnym. Profesor był zasłużoną postacią dla życia naukowego i architektonicznego w Polsce. Był autorem 45 prac naukowych opublikowanych w wydawnictwach naukowych. Był czynnym architektem, wielokrotnie nagradzanym w kraju i za granicą. W jego dorobku znajduje się 180 opracowań projektowych, w tym 40 projektów konkursowych.

Od 1956 r. był pracownikiem Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W latach 1975-1980 był zastępcą dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki. Od 1992 r., aż do przejścia na emeryturę, był kierownikiem Katedry Projektowania Architektury Mieszkaniowej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz twórcą i organizatorem Szkoły Naukowej Habitat, działającej przy Katedrze Projektowania Architektury Mieszkaniowej (1985-2021). Był również wykładowcą na Wydziale Architektury w Mosulu w Iraku (1980-1983) i dziekanem Wydziału Architektury WSGN w Warszawie (1998-2000).

W roku 2010 profesor Zbigniew Bać rozpoczął pracę w Zakładzie Architektury na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2013-2016 pełnił funkcję kierownika Instytutu Architektury i Urbanistyki, a od 2016 r. kierownika Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Profesor Zbigniew Bać był laureatem wielu konkursów architektonicznych, otrzymał I nagrodę za projekt Opery i Teatru Narodowego w Nowym Sadzie w dawnej Jugosławii oraz wyróżnienie za projekt „Prefabrykowanego domu mieszkalnego przyszłości” MISAWA HOMES w Tokio. Jego osobistym wkładem w rozwój architektury mieszkaniowej był własny, zaprojektowany i zbudowany przez Niego dom, w którym mieszkał. Dom atrialny – unikatowy typ domu w polskich warunkach.

Wypromował 220 prac dyplomowych (w tym 15 na Uniwersytecie w Mosulu), był promotorem 19 i recenzentem 17 dysertacji doktorskich, autorem 12 recenzji habilitacyjnych, 15 recenzji o nadanie tytułu profesora, 22 recenzji wydawniczych.

Był uczestnikiem wielu studialnych staży zagranicznych i konferencji: w Japonii MISAWA HOMES (1986), Niemczech – studium szkół (1990), Anglii (2001), Kanadzie, USA, Iraku, Syrii, Jordanii, Turcji, Grecji, Czechosłowacji, Finlandii, Szwecji, Danii, Włoszech, Austrii, Belgii, byłej Jugosławii, Francji, Hiszpanii i Rosji.

Równolegle z pracą naukową i dydaktyczną Profesor Zbigniew Bać poświęcał się działalności organizacyjnej na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Zielonogórskim, w komisjach i komitetach naukowych oraz w organizacjach zawodowych. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk (2005-2016). Był członkiem Serbskiej Akademii Architektury, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Izby Architektów.

Był organizatorem Międzynarodowych Warsztatów i Konferencji Naukowych z cyklu Habitat (1985–2018), Letnich i Jesiennych Szkół Architektury, a także inicjatorem powstania i honorowym opiekunem Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej” studentów kierunku architektura na WBAiIŚ UZ (2014–2021).

Za dokonania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne był wielokrotnie wyróżniany nagrodami od Senatu, JM Rektora, Dziekana oraz Dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej. Z rąk JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego Profesor Zbigniew Bać otrzymał nagrody I stopnia za całokształt dorobku (2016) oraz nagrodę zespołową II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne (2017).

Za wybitne osiągnięcia w projektowaniu architektonicznym otrzymał nagrodę III stopnia Komitetu Architektury i Urbanistyki (1969). Inne prestiżowe odznaczenia to: Złoty Krzyż Zasługi (1976), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1987), Medal Edukacji Narodowej (2002), Medal i Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej (2005). Ma Status Twórcy nadany przez Ministra Kultury i Sztuki (1980).

W 2014 r. za wybitne zasługi na rzecz ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

uz